Hoolekogu

Lasteaed MARI 2018/ 2019 õ.-a. hoolekogu koosseis:
Lasteaed MARI hoolekogu koosseisu kinnitamine

1. ANNI AASNA                     Kirsimarja rühma vanemate esindaja
2. KAIJA KITS                          Pohlamarja rühma vanemate esindaja
3. MARI-LIIS RÜMMEL          Kibuvitsamarja rühma vanemate esindaja
4. KRISTI NEIDO                    Maasikmarja rühma vanemate esindaja, hoolekogu aseesimees
5. MARGIT RANDMAA          Vaarikmarjarühma vanemate esindaja, hoolekogu esimees
6. SILLE ROODEN                 Pihlamarja rühma vanemate esindaja
7. MONIKA KÜTT                  Lasteaia MARI pedagoogide esindaja, hoolekogu sekretär
8. ERIKA SARI                        Põltsamaa Vallavolikogu esindaja

Lähtuvalt KLS § 24 on lasteaia hoolekogu ülesanded järgnevad:
(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et
õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha
sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.
(3) Hoolekogu:
1) kuulab ära juhataja aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest
ning majandamisest;
2)annab juhatajale ja linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel
ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
3) teeb juhatajale ja linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna
tagamiseks,
4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu juhataja vaba ametikoha täitmiseks
korraldatud konkursi komisjoni töös;
5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
6) otsustab teisi käesoleva seaduse või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse
antud küsimusi.