Hoolekogu

Lasteaed MARI 2020/ 2021 õ.-a. hoolekogu koosseis:
Lasteaed MARI hoolekogu koosseisu kinnitamine 2020

1. ERELIN KALLAS          Vaarikrühma vanemate esindaja, esimees
2. KAIJA KITS                    Maasikmarja rühma vanemate esindaja
3. KRISTI NEIDO               Pohlamarja rühma vanemate esindaja
4. HERKKI ROSIN              Kirsimarja rühma vanemate esindaja
5. MARGIT RANDMAA     Kibuvitsamarja rühma vanemate esindaja
6. TERJE LEHISTE             Pihlamarja rühma vanemate esindaja, aseesimees
7. JAANIKA PÄRNASTE    Lasteaia MARI pedagoogide esindaja, sekretär
8. ERIKA SARI                    Põltsamaa Vallavolikogu esindaja

Lähtuvalt KLS § 24 on lasteaia hoolekogu ülesanded järgnevad:

§ 24.  Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

  (2) Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.
[RT I 2008, 13, 86 – jõust. 01.09.2008]

  (3) Hoolekogu:
  1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
[RT I 2010, 41, 240 – jõust. 01.09.2010]
  2) annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
[RT I 2010, 41, 240 – jõust. 01.09.2010]
  3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
[RT I 2010, 41, 240 – jõust. 01.09.2010]
  4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
[RT I 2010, 41, 240 – jõust. 01.09.2010]
  5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

  (4) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.
[RT I 2010, 41, 240 – jõust. 01.09.2010]

  (5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

  (6) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.
[RT I 2010, 41, 240 – jõust. 01.09.2010]

VÄLJAVÕTTED hoolekogu koosolekutest:

HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL  08.10.2020 nr. 1-3/07

Juhatas Tiia Kaeramaa, protokollis Jaanika Pärnaste

Võtsid osa: Erika Sari, Margit Randmaa, Herkki Rosin, Erelin Kallas, Jaanika Pärnaste, Terje Lehiste

Puudus: Kristi Neido (ette teatatud), Kaija Kits (ette teatatud)

Päevakord:

 1. Hoolekogu esimehe valimine
 2. Hoolekogu aseesimehe valimine
 3. Hoolekogu sekretäri valimine
 4. Lasteaia 2019-2020 õppeaasta tööanalüüsi arutelu.
 5. Lasteaia 2020-2021 õppeaasta eesmärkide ja tegevuskava tutvustamine
 6. Jooksvad küsimused.

Otsused:

Otsus nr 1: Hoolekogu esimees 2010-2021. õppeaastal on Vaarikmarjarühma esindaja Erelin Kallas.

Otsus nr 2: Hoolekogu aseesimees 2010-2021. õppeaastal on Pihlamarjarühma esindaja Terje Lehiste.

Otsus nr 3: Hoolekogu sekretär 2010-2021. õppeaastal on pedagoogide esindaja Jaanika Pärnaste.

Otsus nr 4: Direktor Tiia Kaeramaa korraldab lastevanemate seas küsitluse jõulupakkide sisu kohta, tähtajaga 19. oktoober 2020.

Otsus nr 5: Hoolekogu jääb oma seisukoha juurde, et autode parkimine Pärna tänava ääres peab laste turvalisuse tõttu olema aiaga paralleelne. Direktoril jätkata läbirääkimisi vallaga vastavate märkide paigutamiseks.

HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL  01.12.2020 nr. 1-3/08

Juhatas Erelin Kallas, protokollis Jaanika Pärnaste

Võtsid osa: Kristi Neido, Kaija Kits, Margit Randmaa, Herkki Rosin, Erelin Kallas, Jaanika Pärnaste, Terje Lehiste

Puudus: Erika Sari

Kutsutud: Tiia Kaeramaa

Päevakord:

 1. Põltsamaa Vallavolikogu otsuse eelnõule nr 1-4.2/2020/533 “Põltsamaa valla haridus-asutuste ümberkorraldamine” – Lasteaed MARI hoolekogu seisukoht.
 2. Jooksvad küsimused.

Otsustati: 

Esitada Põltsamaa Vallavolikogule Lasteaed MARI hoolekogu seisukohad, mis on järgmised:

 1. Põltsamaa lasteaia MARI hoolekogu soovib enne, kui vahetada välja meie lasteaias tulemuslikult toimiv 2+1 süsteem lisainfot rühmapersonali süsteemi 1+1+1 (õpetaja + assistent + õpetaja abi) kohta:                                                                                                                            a)  Millised on assistendi tööülesanded, palk ja töögraafik?
  b) Millised on õpetaja abi tööülesanded, palk ja töögraafik?
  c) Millised kvalifikatsiooninõuded on õpetajale, assistendile ning õpetaja abile?
  d) Milline on vallavalitsuse (hariduskomisjoni) nägemus rühma
  töökorralduse kohta, kui palju on õpetajal, assistendil ning õpetaja abil
  kattuvat tööaega?
  e) Milline on tulemus, mida soovitakse saavutada uuele süsteemile üle
  minemisel?
  f) Kuhu suunatakse raha, mis süsteemi muutmisel kokku hoitakse?

 2. Teeme ettepanekud rühmapersonali süsteemi muutmise kavatsusele: a) Analüüsida volikogul rühmapersonali süsteemi muutmise edasisteks arutlusteks kõiki süsteeme (2+1, 1+1+1, 1+2) ning tuua välja iga süsteemi plussid ja miinused.
  b) Kasutada testperioodi uue süsteemi rakendamiseks väljavalitud
  rühma(de)s, et hinnata töökorralduse toimimist nii rühmas kui koostöös

  c) Süsteemi muutmisele läheneda samm-sammult ning rühmapõhiselt.
  Arvestada tuleks rühma eripära (laste arv rühmas, kohalkäidavus, laste vanus, erivajadustega lapsed rühmas jms).
  d) Asutuse juhile peaks jääma pädevus komplekteerida rühmi. Rühma
  juhtivale õpetajale jääb võimalus osaleda rühma assistendi ja õpetaja abi valimises, et hinnata koostöö sobivust.
  3.   Juhime tähelepanu, et 1+1+1 süsteemiga tõuseb õpetaja vastutus ning tööpinge, mis võib põhjustada kiiret läbipõlemist. Lisaks leiame, et seoses õpetaja kasvava vastutusega, peab õpetaja palk suurenema.
  4.   Soovime, et volikogu väärtustaks otsuste tegemisel meie hariduses juba olemasolevaid inimesi.